Skygeek View Cart SkyGeek Facebook SkyGeek Twitter SkyGeek YouTube View All Brands Best Sellers New Arrivals Skygeek View Cart

Gill Batteries for Cessna Aircraft

AircraftManfactureAircraftModelBatteryModelVoltsRate(AMPS)Total WeightFilled (lbs.)Electrolyte(gal)
Cessna 120G-25121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 225
21.0
2 Qts./1.285 s.g
Cessna 120G-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25.0Included
Cessna 140G-25121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 225
21.0
2 Qts./1.285 s.g
Cessna 140G-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25.0Included
Cessna 150G-25121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 225
21.0
2 Qts./1.285 s.g
Cessna 150G-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25.0Included
Cessna 150AG-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25.0Included
Cessna 150BG-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25.0Included
Cessna 150CG-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25.0Included
Cessna 150DG-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25.0Included
Cessna 150EG-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25.0Included
Cessna 150FG-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25.0Included
Cessna 150GG-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25.0Included
Cessna 150HG-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25.0Included
Cessna 150JG-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25.0Included
Cessna 150KG-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25.0Included
Cessna 150LG-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25.0Included
Cessna 150MG-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25.0Included
Cessna 152G-240241 hr (C1) 8
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 106
23
1.285 SG, 3 Qts
Cessna 152G-241241 hr (C1) 8
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 106
24
3 Qts./ 1.285 s.g
Cessna 152G-242241 hr (C1) 10
30 min (2C) 17
60 sec/0 deg F (CCA) 150
27
3 Qts./ 1.285 s.g
Cessna 152G-243241 hr (C1) 10
30 min (2C) 17
60 sec/0 deg F (CCA) 150
28
3 Qts./ 1.285 s.g
Cessna 152G-243S241 hr (C1) 13
30 min (2C) 20
60 sec/0 deg F (CCA) 190
28.79999Included
Cessna 170G-25121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 225
21.0
2 Qts./1.285 s.g
Cessna 170G-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25.0Included
Cessna 170AG-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25.0Included
Cessna 170BG-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25.0Included
Cessna 172G-240241 hr (C1) 8
30 min (2C) 13
60 sec/0 deg F (CCA) 106
23
1.285 SG, 3 Qts
Cessna 172G-241241 hr (C1) 8
30 min (2C) 13
60 sec/0 deg F (CCA) 106
24
3 Qts./ 1.285 s.g
Cessna 172G-242241 hr (C1) 10
30 min (2C) 17
60 sec/0 deg F (CCA) 150
27
3 Qts./ 1.285 s.g
Cessna 172G-243241 hr (C1) 10
30 min (2C) 17
60 sec/0 deg F (CCA) 150
28
3 Qts./ 1.285 s.g
Cessna 172G-243S241 hr (C1) 13
30 min (2C) 20
60 sec/0 deg F (CCA) 190
28.79999Included
Cessna 172G-25121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 225
21
2 Qts./1.285 s.g
Cessna 172G-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25Included
Cessna 172AG-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25Included
Cessna 172BG-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25Included
Cessna 172CG-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25Included
Cessna 172DG-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25Included
Cessna 172EG-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25Included
Cessna172F(UASFT-41A)G-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25Included
Cessna172GG-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25Included
 Cessna 172H(USAFY-41A) G-25S12 1 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25Included
Cessna172IG-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25Included
Cessna172KG-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25Included
Cessna172LG-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25Included
Cessna172MG-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25Included
Cessna172NG-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25Included
Cessna172PG-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25Included
Cessna172QG-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25Included
Cessna172RG-241241 hr (C1) 8
30 min (2C) 13
60 sec/0 deg F (CCA) 106
24
3 Qts./ 1.285 s.g
Cessna172RG-241241 hr (C1) 8
30 min (2C) 13
60 sec/0 deg F (CCA) 106
24
3 Qts./ 1.285 s.g
Cessna172RG-243241 hr (C1) 10
30 min (2C) 17
60 sec/0 deg F (CCA) 150
28
3 Qts./ 1.285 s.g
Cessna172RG-243S241 hr (C1) 13
30 min (2C) 20
60 sec/0 deg F (CCA) 190
28.7999Included
Cessna172RG-243241 hr (C1) 10
30 min (2C) 17
60 sec/0 deg F (CCA) 150
28
3 Qts./ 1.285 s.g
Cessna172RGG-243S241 hr (C1) 13
30 min (2C) 20
60 sec/0 deg F (CCA) 190
28.7999Included
Cessna172SG-241241 hr (C1) 8
30 min (2C) 13
60 sec/0 deg F (CCA) 106
 
24
3 Qts./ 1.285 s.g
Cessna172SG-243241 hr (C1) 10
30 min (2C) 17
60 sec/0 deg F (CCA) 150
28
3 Qts./ 1.285 s.g
Cessna172SG-243S241 hr (C1) 13
30 min (2C) 20
60 sec/0 deg F (CCA) 190
28.7999Included
Cessna172SG-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25Included
Cessna175G-25121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 225
21
2 Qts./1.285 s.g
Cessna175G-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25Included
Cessna175AG-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25Included
Cessna175BG-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25Included
Cessna175CG-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25Included
Cessna177G-242241 hr (C1) 10
30 min (2C) 17
60 sec/0 deg F (CCA) 150
27
3 Qts./ 1.285 s.g
Cessna177G-25121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 225
21
2 Qts./ 1.285 s.g
Cessna177G-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25Included
Cessna177AG-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25Included
Cessna177BG-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25Included
Cessna180G-35121 hr (C1) 23
30 min (2C) 40
60 sec/0 deg F (CCA) 250
27
3 Qts./ 1.285 s.g
Cessna180G-35S121 hr (C1) 23
30 min (2C) 40
60 sec/0 deg F (CCA) 350
29Included
Cessna182G-240241 hr (C1) 8
30 min (2C) 13
60 sec/0 deg F (CCA) 106 
23
1.285 SG, 3 Qts
Cessna182G-241241 hr (C1) 8
30 min (2C) 13
60 sec/0 deg F (CCA) 106 
24
3 Qts./ 1.285 s.g
Cessna182G-242241 hr (C1) 10
30 min (2C) 17
60 sec/0 deg F (CCA) 150
27
3 Qts./ 1.285 s.g
Cessna182G-243241 hr (C1) 10
30 min (2C) 17
60 sec/0 deg F (CCA) 150
28
3 Qts./ 1.285 s.g
Cessna182G-243S241 hr (C1) 13
30 min (2C) 20
60 sec/0 deg F (CCA) 190
28.79999Included
Cessna182G-35121 hr (C1) 23
30 min (2C) 40
60 sec/0 deg F (CCA) 250
27
3 Qts./ 1.285 s.g
Cessna182G-35S121 hr (C1) 23
30 min (2C) 40
60 sec/0 deg F (CCA) 350
29Included
Cessna185G-35121 hr (C1) 23
30 min (2C) 40
60 sec/0 deg F (CCA) 250
27
3 Qts./ 1.285 s.g
Cessna185G-35S121 hr (C1) 23
30 min (2C) 40
60 sec/0 deg F (CCA) 350
29Included
Cessna188G-243241 hr (C1) 10
30 min (2C) 17
60 sec/0 deg F (CCA) 250
28
3 Qts./ 1.285 s.g
Cessna188G-243S241 hr (C1) 13
30 min (2C) 20
60 sec/0 deg F (CCA) 350
28.79999Included
Cessna188G-35121 hr (C1) 23
30 min (2C) 40
60 sec/0 deg F (CCA) 250
27
3 Qts./ 1.285 s.g
Cessna188G-35S121 hr (C1) 23
30 min (2C) 40
60 sec/0 deg F (CCA) 350
29Included
Cessna188AG-243241 hr (C1) 10
30 min (2C) 17
60 sec/0 deg F (CCA) 250
28
3 Qts./ 1.285 s.g
Cessna188AG-243S241 hr (C1) 13
30 min (2C) 20
60 sec/0 deg F (CCA) 350
28.79999Included
Cessna188BG-243241 hr (C1) 10
30 min (2C) 17
60 sec/0 deg F (CCA) 250
28
3 Qts./ 1.285 s.g
Cessna188BG-243S241 hr (C1) 13
30 min (2C) 20
60 sec/0 deg F (CCA) 350
28.79999Included
Cessna195G-35121 hr (C1) 23
30 min (2C) 40
60 sec/0 deg F (CCA) 250
27
3 Qts./ 1.285 s.g
Cessna195G-35S121 hr (C1) 23
30 min (2C) 40
60 sec/0 deg F (CCA) 350
29Included
Cessna206G-35121 hr (C1) 23
30 min (2C) 40
60 sec/0 deg F (CCA) 250
27
3 Qts./ 1.285 s.g
Cessna206G-35S121 hr (C1) 23
30 min (2C) 40
60 sec/0 deg F (CCA) 350
29Included
Cessna206G-35121 hr (C1) 23
30 min (2C) 40
60 sec/0 deg F (CCA) 250
27
3 Qts./ 1.285 s.g
Cessna206G-35S121 hr (C1) 23
30 min (2C) 40
60 sec/0 deg F (CCA) 350
29Included
Cessna207G-242241 hr (C1) 10
30 min (2C) 17
60 sec/0 deg F (CCA) 250
27
3 Qts./ 1.285 s.g
Cessna207G-35121 hr (C1) 23
30 min (2C) 40
60 sec/0 deg F (CCA) 250
27
3 Qts./ 1.285 s.g
Cessna207G-35S121 hr (C1) 23
30 min (2C) 40
60 sec/0 deg F (CCA) 350
29Included
Cessna208 G-6381E241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
80
9 Qts./ 1.285s.g
Cessna2087638-44241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
Cessna208A7638-44241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
Cessna208B G-6381E241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
80
9 Qts./ 1.285s.g
Cessna208B7638-44241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
Cessna210G-242241 hr (C1) 10
30 min (2C) 17
60 sec/0 deg F (CCA) 250
27
3 Qts./ 1.285 s.g
Cessna210G-35121 hr (C1) 23
30 min (2C) 40
60 sec/0 deg F (CCA) 250
27
3 Qts./ 1.285 s.g
Cessna210G-35S121 hr (C1) 23
30 min (2C) 40
60 sec/0 deg F (CCA) 350
29Included
Cessna210 (S/N 21059503 andOn)G-243241 hr (C1) 10
30 min (2C) 17
60 sec/0 deg F (CCA) 250
28
3 Qts./ 1.285 s.g
Cessna210 (S/N 21059503 and On)G-243S241 hr (C1) 13
30 min (2C) 20
60 sec/0 deg F (CCA) 350
28.79999Included
Cessna210 (S/N 21059503 andOn)G-243241 hr (C1) 10
30 min (2C) 17
60 sec/0 deg F (CCA) 150
28
3 Qts./ 1.285 s.g
Cessna210 (S/N 21059503 and On)G-243S241 hr (C1) 13
30 min (2C) 20
60 sec/0 deg F (CCA) 190
28.79999Included
Cessna310G-244241 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 225
38.5
4 Qts./ 1.285 s.g
Cessna310G-25121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 225
21
2 Qts./ 1.285 s.g
Cessna310G-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25Included
Cessna310A(UASF U-3A) G-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25Included
Cessna310BG-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25Included
Cessna310CG-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25Included
Cessna310DG-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25Included
Cessna310E(UASF U-3B) G-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25Included
Cessna320G-25121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 225
21
2 Qts./ 1.285 s.g
Cessna320G-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25Included
Cessna320-1G-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25Included
Cessna320AG-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25Included
Cessna320BG-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25Included
Cessna320DG-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25Included
Cessna320EG-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25Included
Cessna320FG-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25Included
Cessna335G-244241 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 225
38.5
4 Qts./ 1.285 s.g
Cessna336G-242241 hr (C1) 10
30 min (2C) 17
60 sec/0 deg F (CCA) 150
27
3 Qts./ 1.285 s.g
Cessna337G-242241 hr (C1) 10
30 min (2C) 17
60 sec/0 deg F (CCA) 150
27
3 Qts./ 1.285 s.g
Cessna340G-244241 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 225
38.5
4 Qts./ 1.285s.g
Cessna340G-25121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 225
21
2 Qts./ 1.285 s.g
Cessna340G-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25Included
Cessna402G-244241 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 225
38.5
4 Qts./ 1.285 s.g
Cessna404G-244241 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 225
38.5
4 Qts./ 1.285 s.g
Cessna414G-244241 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 225
38.5
4 Qts./ 1.285 s.g
Cessna421G-244241 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 225
38.5
4 Qts./ 1.285 s.g
Cessna425G-6381E241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
80
9 Qts./ 1.285 s.g
Cessna441 G-6381E241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
80
9 Qts./ 1.285 s.g
Cessna4417638-44241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
Cessna500 G-6381E241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
80
9 Qts./ 1.285 s.g
Cessna5007638-44241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
Cessna501 G-6381E241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
80
9 Qts./ 1.285 s.g
Cessna5017638-44241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
Cessna5257638-44241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
Cessna525A7638-44241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
Cessna5507638-44241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
80
9 Qts./ 1.285 s.g
Cessna5507638-44241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
Cessna551G-6381E241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
80
9 Qts./ 1.285 s.g
Cessna5517638-44241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
Cessna560G-6381E241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
80
9 Qts./ 1.285 s.g
Cessna5607638-44241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
Cessna560XLG-6381E241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
80
9 Qts./ 1.285 s.g
Cessna560XL7638-44241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
Cessna6507638-44241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
CessnaA152G-243241 hr (C1) 10
30 min (2C) 17
60 sec/0 deg F (CCA) 150
28
3 Qts./ 1.285 s.g
CessnaA152G-243S241 hr (C1) 13
30 min (2C) 20
60 sec/0 deg F (CCA) 190
28.79999Included
CessnaA188G-243241 hr (C1) 10
30 min (2C) 17
60 sec/0 deg F (CCA) 150
28
3 Qts./ 1.285 s.g
CessnaA188G-243S241 hr (C1) 13
30 min (2C) 20
60 sec/0 deg F (CCA) 190
28.79999Included
CessnaA188AG-243241 hr (C1) 10
30 min (2C) 17
60 sec/0 deg F (CCA) 150
28
3 Qts./ 1.285 s.g
CessnaA188AG-243S241 hr (C1) 13
30 min (2C) 20
60 sec/0 deg F (CCA) 190
28.79999Included
CessnaA188BG-243241 hr (C1) 10
30 min (2C) 17
60 sec/0 deg F (CCA) 150
28
3 Qts./ 1.285 s.g
CessnaA188BG-243S241 hr (C1) 13
30 min (2C) 20
60 sec/0 deg F (CCA) 190
28.79999Included
CessnaR182G-243241 hr (C1) 10
30 min (2C) 17
60 sec/0 deg F (CCA) 150
28
3 Qts./ 1.285 s.g
CessnaR182G-243S241 hr (C1) 13
30 min (2C) 20
60 sec/0 deg F (CCA) 190
28.79999Included
CessnaS-550G-6381E241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
80
9 Qts./ 1.285 s.g
CessnaS-5507638-44241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
CessnaT182G-243241 hr (C1) 10
30 min (2C) 17
60 sec/0 deg F (CCA) 150
28
3 Qts./ 1.285 s.g
CessnaT182G-243S241 hr (C1) 13
30 min (2C) 20
60 sec/0 deg F (CCA) 190
28.79999Included
CessnaT188CG-243241 hr (C1) 10
30 min (2C) 17
60 sec/0 deg F (CCA) 150
28
3 Qts./ 1.285 s.g
CessnaT188CG-243S241 hr (C1) 13
30 min (2C) 20
60 sec/0 deg F (CCA) 190
28.79999Included
CessnaT210MG-243241 hr (C1) 10
30 min (2C) 17
60 sec/0 deg F (CCA) 150
28
3 Qts./ 1.285 s.g
CessnaT210MG-243S241 hr (C1) 13
30 min (2C) 20
60 sec/0 deg F (CCA) 190
28.79999Included
CessnaT210NG-243241 hr (C1) 10
30 min (2C) 17
60 sec/0 deg F (CCA) 150
28
3 Qts./ 1.285 s.g
CessnaT210NG-243S241 hr (C1) 13
30 min (2C) 20
60 sec/0 deg F (CCA) 190
28.79999Included
CessnaT210RG-243241 hr (C1) 10
30 min (2C) 17
60 sec/0 deg F (CCA) 150
28
3 Qts./ 1.285 s.g
CessnaT210RG-243S241 hr (C1) 13
30 min (2C) 20
60 sec/0 deg F (CCA) 190
28.79999Included
CessnaT303G-243241 hr (C1) 10
30 min (2C) 17
60 sec/0 deg F (CCA) 150
28
3 Qts./ 1.285 s.g
CessnaT303G-243S241 hr (C1) 13
30 min (2C) 20
60 sec/0 deg F (CCA) 190
28.79999Included
CessnaTR182G-243241 hr (C1) 10
30 min (2C) 17
60 sec/0 deg F (CCA) 150
28
3 Qts./ 1.285 s.g
CessnaTR182G-243S241 hr (C1) 13
30 min (2C) 20
60 sec/0 deg F (CCA) 190
28.79999Included

Disclaimer: While reasonable efforts have been made to ensure all information on this website is accurate, SkyGeek.com and Styles Logistics, Inc. do not assume responsibility for any errors or omissions. All specifications, illustrations, data and prices are subject to change without notice. In most cases the products shown within have been approved by the FAA. However, some items may require further approvals before installation.

This illustrations and data contained on this website are for reference purposes only. Final verification of the proper part number is the responsibility of the installer.

Reproduction of any part of this website by any means without the written consent of Styles Logistics, Inc. is strictly prohibited.

NewsletterKeep Up-to-Date with SkyGeekStore InfoCustomer Care
Sign Up For Our Newsletter

© 2019. SkyGeek.com has Aircraft Oil, Aircraft Tools, and more for all your aviation supply needs.
Secure Shopping
Customer Reviews